Kết quả kiểm tra 1 tiết (Online) trên www.nguyenthai.info/tracnghiem

Email In PDF

Kết quả kiểm tra 1 tiết (Online) trên www.nguyenthai.info/tracnghiem

 

Các học sinh đạt điểm 10:

12A

12A

Duong Duc Anh

10.0

12A

Nguyen Thanh Long

10.0

12A

Phan Duy Hieu

10.0

12A

Tran Le Tuan Anh

10.0

12C

12C

Cao Duc Thanh

10.0

12C

Doan Van Khoa

10.0

12C

Nguyen Duc Trung

10.0

12C

Que Manh Hung

10.0

12C

Truong Quang Nhat

10.0

 

BẤM VÀO ĐỂ XEM CHI TIẾT