Công cụ hỗ trợ học tập môn Hóa học

Email In PDF

CÁC CÔNG CỤ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

 

1. Từ điển phương trình hóa học (Tiếng Việt)

http://phuongtrinhhoahoc.com/

2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử (Tiếng Anh)

http://www.webqc.org/balance.php

3. Tra cứu Bảng tuần hoàn hóa học (Tiếng Anh)

http://www.webelements.com

 
 
 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu