Công cụ hỗ trợ học tập môn Hóa học

Công cụ hỗ trợ học tập môn Hóa học

Email In PDF

CÁC CÔNG CỤ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC

 

1. Từ điển phương trình hóa học (Tiếng Việt)

http://phuongtrinhhoahoc.com/

2. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử (Tiếng Anh)

http://www.webqc.org/balance.php

3. Tra cứu Bảng tuần hoàn hóa học (Tiếng Anh)

http://www.webelements.com

 
 
 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu