Xếp giải HSG IOE và HSG lớp 10, 11 cấp trường

Xếp giải HSG IOE và HSG lớp 10, 11 cấp trường

Email In PDF

Xếp giải HSG IOE và HSG lớp 10, 11 cấp trường năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG THI IOE CẤP TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/0B4TMsE8NeD2hOGFaN3RabC1UcDg/view?usp=sharing

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG HSG LỚP 10, 11 VÒNG TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/0B4TMsE8NeD2hNVdZSlk3ZzctM2s/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu