Xếp giải HSG IOE và HSG lớp 10, 11 cấp trường

Email In PDF

Xếp giải HSG IOE và HSG lớp 10, 11 cấp trường năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG THI IOE CẤP TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/0B4TMsE8NeD2hOGFaN3RabC1UcDg/view?usp=sharing

DANH SÁCH TRAO THƯỞNG HSG LỚP 10, 11 VÒNG TRƯỜNG

https://drive.google.com/file/d/0B4TMsE8NeD2hNVdZSlk3ZzctM2s/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

Chuyên Mục

b-vfu